Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De Gemeente:

De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Rijssen-Holten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 50839519, gevestigd aan De Schild 1 (7461 DD) te Rijssen, handelend onder de namen:

Zwembad De Koerbelt;

Zwembad Twenhaarsveld;

Gymlokaal Lageweg;

Gymlokaal Vrijheidslaan;

Gymlokaal Huttenwal;

Gymlokaal Welleweg;

Gymlokaal De Kroonweide;

Sportzaal De Rietbergstraat;

Sporthal ’t Mossink;

Sporthal De Stroekeld; en

Sporthal De Reggehal.

De Afnemer:

De contractspartij(en) van de Gemeente.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook, en alle verbintenissen tussen de Gemeente en de Afnemer.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk tussen de Gemeente en de Afnemer zijn overeengekomen.
 3. De door de Afnemer eventueel gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Gemeente zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van de Gemeente zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra de Gemeente een door haar verleende optie, of een opdracht, of contractvoorstel van de Afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel, indien de Gemeente een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst

 1. Ingeval zich omstandigheden voordoen die het ongewijzigd in stand laten van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar maken
 2. Indien aan de Afnemer geen verwijt valt te maken van de eenzijdige wijziging, dan heeft zij op haar beurt recht op ontbinding van de overeenkomst tegen het einde van de periode.
 3. De specifieke omstandigheden die een eenzijdige wijziging rechtvaardigen, worden verder uitgewerkt in de toepasselijke productvoorwaarden als bedoeld in artikel 8.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. De Gemeente is, behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door de Gemeente, nimmer aansprakelijk voor schade van de Afnemer, van diens personeel en/of van derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen.
 2. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door de Afnemer geleden directe schade.
 3. Indien is komen vast te staan dat de Gemeente aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid begrensd tot het door de verzekeraar van de Gemeente gedekte en uitgekeerde bedrag.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat dan is de aansprakelijkheid van de Gemeente beperkt tot maximaal € 2.500,-.

 

Artikel 6: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Gemeente geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Gemeente redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Ingeval de Gemeente door overmacht, waaronder in deze voorwaarden is begrepen ziekte van het personeel van de Gemeente, gedurende een maand redelijkerwijs niet aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen kan voldoen en indien de Gemeente geen adequate vervanging verzorgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat partijen gerechtigd zijn tot vergoeding van schade.
 3. Indien de Gemeente bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 7: Ontbinding van de overeenkomst

 1. Onverminderd de overige rechten van de Gemeente uit deze algemene voorwaarden of uit de wet kan de Gemeente een overeenkomst opschorten of ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling wanneer:
  1. Faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd of deze surséance van betaling aanvraagt;
  2. De Afnemer door beslaglegging, of anderszins, de bevoegdheid over zijn vermogen of belangrijke delen daarvan verliest; dan wel
  3. De Gemeente een redelijk vermoeden heeft dat de Afnemer niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen;
  4. De Afnemer tekortschiet in het nakomen van afspraken met de Gemeente;
  5. Er sprake is van frauduleuze omstandigheden aan zijde van de Afnemer van welke aard dan ook;
  6. De afnemer zich in het kader van de overeenkomst met de Gemeente schuldig maakt aan enig strafbaar feit.
 2. Door de ontbinding worden de vorderingen van de Gemeente terstond opeisbaar.
 3. Onverminderd de overige verplichtingen van de Afnemer uit de overeenkomst, is de Afnemer gehouden de Gemeente het gehele bedrag te betalen dat de Afnemer op grond van de overeenkomst verschuldigd zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente vanaf het tijdstip van de ontbinding.
 4. De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die de Gemeente door een dergelijke ontbinding ondervindt. De Gemeente is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die de Afnemer door een dergelijke ontbinding ondervindt.

 

Artikel 8: Aanvullende voorwaarden

 1. De Gemeente biedt diverse producten aan. Voor deze producten gelden naast deze onderhavige algemene voorwaarden ook aparte productvoorwaarden op de overeenkomst tussen de Gemeente en de Afnemer.
 2. Onder de productvoorwaarden sporthallen & gymlokaal vallen: verenigings-/groepsverhuur, onderwijsverhuur en losse verhuren.
 3. De Gemeente hanteert bovendien huisregels welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de Gemeente en de Afnemer.
 4. Ingeval van verhuur door de Gemeente aan de Afnemer zijn naast deze algemene voorwaarden tevens de verhuurvoorwaarden van de Gemeente van toepassing op de huurovereenkomst met de Afnemer.
 5. De aanvullende voorwaarden zoals genoemd in lid 1 t/m 4 zullen, indien van toepassing, tezamen met de onderhavige algemene voorwaarden aan de Afnemer worden ter kennis gesteld.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Geschillen en vragen van uitleg van de overeenkomst (inclusief aanbiedingen) worden beheerst door Nederlands recht. Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de Gemeente.

 

 Artikel 10: Geldigheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.
 2. Bij een conflict over de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft de tekst van de Nederlandse versie voorrang.

 

PRODUCTVOORWAARDEN:

GEMEENTELIJKE ZWEMBADEN RIJSSEN-HOLTEN

AFDELING 1: ALGEMEEN

Artikel 1: Definities

In deze productvoorwaarden wordt verstaan onder:

Het Zwembad:

De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Rijssen-Holten, ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder het nummer: 50839519, gevestigd aan De Schild 1 (7461 DD) te Rijssen, handelend onder de namen:

Zwembad De Koerbelt;

Zwembad Twenhaarsveld.

De Klant:

De contractspartij van het Zwembad.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Zwembad en de Klant, te weten:

Zwemles;

Zwemabonnementen;

Meer-baden-zwemkaarten;

Losse zwemkaarten;

Doelgroep zwemkaarten;

Verhuur van het zwembad.

Deze productvoorwaarden dienen in samenhang te worden gezien met de Algemene voorwaarden van het Zwembad. Deze maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen het Zwembad en de Klant.

Afwijkingen van deze productvoorwaarden, alsmede van de Algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk tussen het Zwembad en de Klant zijn overeengekomen.

Artikel 3: Klachten

Klachten van klanten worden behandeld volgens de geldende klachtenregeling van de gemeente Rijssen-Holten. De Klant kan een klacht indienen volgens de procedure van de gemeente Rijssen-Holten. Deze procedure is te vinden op de website.

AFDELING 2: ZWEMLESSEN

 

Artikel 4 Inschrijven

 1. De inschrijvingen voor zwemlessen kunnen plaatsvinden via het digitale formulier op de website van het Zwembad. U maakt eerst een account aan en schrijft uw kind vervolgens in als cursist voor onze zwemlessen.
 2. Inschrijven kan vanaf de leeftijd van 4 jaar. Starten met de zwemles is vanaf de leeftijd van 5 jaar. Bij de inschrijving van uw kind worden inschrijfkosten in rekening gebracht. De hoogte van het inschrijfgeld vindt u op onze website. Het Zwembad verwerkt de inschrijving. Hiervan ontvangt u per mail een schriftelijke bevestiging.
 3. Het kind wordt na aanmelding door de ouder/verzorger op onze wachtlijst geplaatst. Op het moment dat er plaatsingsmogelijkheden zijn, krijgt de Klant een email van het Zwembad.
 4. Als het kind eerder zwemles heeft gevolgd in een ander zwembad en de Klant verhuist naar de gemeente Rijssen-Holten, vermeld dit dan op het aanmeldformulier, het kind wordt dan – samen met de Klant – uitgenodigd om te komen voorzwemmen. Er wordt dan gekeken of het kind in een gevorderde zwemlesgroep kan worden geplaatst. Plaatsing in een gevorderde zwemlesgroep geeft alleen in geval van verhuizing naar de gemeente Rijssen-Holten (mogelijk) recht op reductie van het tarief. Het afwijkende tarief wordt in dat geval bepaald door de zwemlescoördinator en is niet onderhandelbaar.

 

Artikel 5 Starten met zwemles

 1. Kinderen worden vanaf de leeftijd van 5 jaar en vervolgens op datum van inschrijving opgeroepen voor zwemles.
 2. De Klant wordt telefonisch of via email door ons geïnformeerd, wanneer er kan worden gestart met de zwemles. Het Zwembad streeft ernaar uiterlijk een week voor de start Klant te informeren. Dit zal niet in alle gevallen mogelijk zijn.
 3. Als de Klant geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om geplaatst te worden bij de zwemles, kan de inschrijving in overleg maximaal 1 jaar worden uitgesteld. De inschrijving komt 1 jaar na de eerste oproep te vervallen. Er bestaat geen recht op restitutie van het inschrijfgeld in het geval Klant besluit niet te starten met zwemles bij zwembad de Koerbelt.
 4. Wij verwachten de Klant met zijn of haar kind op de afgesproken datum en tijd in het zwembad. Vanaf deze datum is de Klant lesgeld verschuldigd.

 

Artikel 6 Tarieven en lespas

 1. Om gebruik te maken van de zwemlessen, heeft de Klant een elektronische lespas nodig. De lespas is verplicht en dient te worden gebruikt als toegangspas voor onze zwemlessen.
 2. De Klant betaalt het vastgesteld bedrag voor het A en B diploma. Dit bedrag kan betaald worden in 7 termijnen of in één keer. Bij aanvang van de 1e zwemles krijgt de Klant een machtigingsformulier mee, deze dient de week erna weer ingeleverd te worden.
 3. Voor alleen een B- of alleen een C diploma, betaalt de Klant een vastgesteld bedrag per diploma. Dit kan in twee termijnen, of in één keer betaald worden. De kosten voor de zwemlessen staan vermeld op onze website en worden jaarlijks per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar opnieuw vastgesteld.
 4. Zonder geldige lespas kan het kind niet deelnemen aan onze zwemlessen.
 5. Met de zwemlespas, kan een kind gratis recreatief zwemmen, als er een betalende volwassene meegaat zwemmen, dit is van toepassing wanneer het kind lessen volgt voor diploma A en/of B.
 6. Zwembad de Koerbelt is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de lespas van Klant. In geval van verlies of diefstal of beschadiging moet een nieuwe lespas worden aangeschaft. De kosten van deze lespas worden vermeld op onze website.
 7. Ingeval de Klant verzaakt om haar betalingsverplichtingen op tijd na te leven, dan zal het Zwembad een herinnering sturen aan de Klant. Mocht de Klant ook na de herinnering niet op tijd betalen, dan is het Zwembad gerechtigd om het kind niet tot de zwemlessen toe te laten, tot het moment dat Klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. Wanneer Klant in aanmerking komt voor een subsidieregeling (bijv. JSF of Waandercompagne) is de klant te alle tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen hiervan bij de betreffende instanties en de informatieverstrekking hierover aan Zwembad. Het in aanmerking komen voor een subsidieregeling ontslaat Klant nimmer van haar (tijdige) betalingsverplichting.

 

Artikel 7 Ziekte en afwezigheid

 1. Als de Klant of het kind niet aanwezig kan zijn bij de zwemles, (kortdurend) ziekte, vakantie of andere reden, dient dit via het leerlingvolgsysteem gemeld te worden.
 2. Als de Klant of het kind door ziekte langer dan twee weken niet kan deelnemen aan de zwemles, dient dit, naast de afmelding via het leerlingvolgsysteem, per email bij de zwemlescoördinator (info@sportinrijssen-holten.nl) gemeld te worden.
 3. Op het moment dat de zwemlessen hervat kunnen worden, dan moet de Klant dit ook weer doorgeven via info@sportinrijssen-holten.nl. Het kan voorkomen dat het kind wordt verplaatst naar een andere dag en/of tijd.
 4. Als er zonder contact twee keer een les wordt gemist, neemt het Zwembad contact op met de Klant, na 6 lessen afwezigheid zonder contact, wordt het kind teruggeplaatst naar de wachtlijst. Na 6 maanden worden het kind hieruit verwijderd. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats, de overeenkomst is dan ontbonden.
 5. Als de situatie uit lid 4 zich voordoet en Klant schrijft het kind opnieuw in, dan is Klant wederom inschrijfgeld en lesgeld verschuldigd. Er wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan.

 

Artikel 8 Vorderingen volgen

 1. Op het moment dat het kind zwemlessen volgt, bieden wij de Klant de mogelijkheid om de vorderingen te volgen tijdens de kijklessen. De Klant kan dan het laatste kwartier van de les bijwonen in het zwembad.
 2. De instructeur is dan beschikbaar om vragen van ouders te beantwoorden of uitleg te geven. Kijklessen staan in de overzichten van belangrijke data op de website van het Zwembad. In de week voorafgaand aan de kijkles, zal er een mail worden verstuurd met de kijkles aankondiging. De kijklessen zullen gemiddeld om de 7 lessen zijn.
 3. Vanwege hygiëne is het betreden van de zwemzaal met schoenen niet toegestaan. De Klant dient met blote voeten, slippers of overschoentjes het natte gedeelte te betreden.
 4. Naast de kijklessen is het mogelijk om de vorderingen van het kind te volgen via het leerlingvolgsysteem.
 5. Mocht de Klant tussendoor andere vragen hebben, dan kunnen die vragen worden gesteld via info@sportinrijssen-holten.nl
 6. Tussen de zwemlessen door hebben de zweminstructeurs geen gelegenheid om de Klant te woord te staan. Dit gaat namelijk ten koste van de lestijd van de kinderen van de eigen of volgende lesgroep.

 

Artikel 9 Meedoen aan zwemlessen

 1. De Klant wordt vriendelijk, maar dringend verzocht om op tijd aanwezig te zijn voor de zwemles.
 2. Omkleden kan 10 minuten voor de zwemles in de daarvoor aangewezen kleedkamers.
 3. De Klant blijft verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat een medewerker van Het Zwembad het kind meeneemt naar de zwemzaal.
 4. Voor een deel van het zwemlesprogramma is het verplicht om met kleding en schoenen te zwemmen.
 5. Uw kind ontvangt tijdens de zwemles een brief waarin een beschrijving staat waaraan deze kleding moet voldoen. .
 6. Douchen voorafgaand aan de zwemles en na afloop van de zwemles graag kort houden.

 

Artikel 10 Privacy statement leerlingvolgsysteem

 1. Het Zwembad maakt gebruik van een elektronische database om de gegevens van de Klant of van het kind op te slaan en de vorderingen bij te houden. Zonder de registratie van de gegevens in het leerlingvolgsysteem kunnen er geen zwemlessen worden gevolgd.
 2. Bij inschrijving en aanvang van de zwemles gaat de Klant akkoord met het feit dat u elektronisch bereikbaar bent via e-mail en dat de gegevens van het kind in het leerlingvolgsysteem worden opgenomen.
 3. Voor inzage, correctie en verzet van gegevens kan de Klant een schriftelijk verzoek indienen door een email te sturen naar fg@rijssen-holten.nl

 

Artikel 11 Veiligheid

 1. De veiligheid van de Klant en het kind staat voorop. Daarom doet het Zwembad er alles aan om de zwemlessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 2. Alle zweminstructeurs zijn gediplomeerd en bevoegd om zwemonderwijs te geven en zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma.
 3. Het Zwembad vraagt aan alle medewerkers om een VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag) bij aanvang van hun dienstverband en de medewerkers van de zwembaden onderschrijven de Gedragscode Zwembranche van NPZ/NRZ.
 4. De Klant is tijdens de zwemles direct telefonisch bereikbaar is voor contact vanuit het Zwembad.
 5. Wanneer er andere kinderen (broertje/zusje/vriendje/vriendinnetje) met de Klant meekomen, verzoekt het Zwembad dringend zorg te dragen voor de veiligheid en het (speel)gedrag van deze kleine bezoekers tijdens de zwemles en in de omkleedruimtes. In een waterrijke omgeving is oplettendheid van de ouders van het kind voor de veiligheid een belangrijk aandachtspunt.

 

AFDELING 3: ZWEMABONNEMENTEN

 

Artikel 12 Zwemabonnementen

 1. Het Zwembad kent drie soorten zwemabonnementen. Namelijk, het regulier abonnement, het gezinsabonnement en het all-in abonnement
 2. Op de zwemabonnementen geldt een fair use policy. Dit houdt in dat de Klant maximaal 2 keer per dag gebruik kan maken van het Zwembad.
 3. Als uitzondering op lid 2 geldt bij een all-in abonnement dat Klant zowel 1 keer per dag kan deelnemen aan een beweegactiviteit en 1 keer per dag kan deelnemen aan recreatief zwemmen.
 4. Het zwemabonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere personen. Ingeval blijkt dat de Klant in dit kader fraudeert, dan wordt zijn of haar abonnement per direct geblokkeerd in het systeem van het Zwembad. Daarnaast wordt de overeenkomst per direct ontbonden. De Klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van de abonnementskosten. Bij een nieuw bezoek dient de Klant een nieuw product aan te schaffen.
 5. b.v. fraudepreventie is een digitale foto voor elke abonnementhouder verplicht.
 6. Een gezinsabonnement kan alleen aangeschaft worden ingeval dit zwembadproduct wordt aangeschaft door minimaal één ouder en één (thuiswonend) kind tot 18 jaar, waarbij de ouder zorg draagt voor dat kind. Als gezin wordt aangemerkt: ‘Elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer kinderen’.
 7. Er vindt geen restitutie plaats op aangeschafte tickets.

 

AFDELING 4: MEERBADENKAARTEN

 

Artikel 13 Meerbadenkaarten

 1. De meerbadenkaart geeft toegang tot het zwembad tijdens de momenten dat in het openstellingsrooster van het zwembad recreatief zwemmen, gezinszwemmen of banen zwemmen is opgenomen.
 2. Vanaf het moment van aanschaf van de meerbadenkaart is het ticket 365 dagen geldig.
 3. Zodra de geldigheid van het zwembadproduct is verlopen bestaat hiermee geen recht meer op toegang tot het zwembad.
 4. Er vindt geen restitutie plaats op aangeschafte tickets.

 

AFDELING 5: LOSSE ZWEMKAARTEN

 

Artikel 14 Losse zwemkaarten

 1. Een losse zwemkaart is geldig voor één enkel bezoek tijdens de momenten dat in het openstellingsrooster van het zwembad recreatief zwemmen of banenzwemmen is
 2. Vanaf het moment van aanschaf van de losse zwemkaart is het ticket 365 dagen geldig.
 3. De Klant heeft geen recht op teruggave van het betaald bedrag voor zijn of haar ticket ingeval van drukte in het Zwembad. De hoeveelheid bezoekers van het Zwembad kan geen grondslag vormen voor het retourneren van de gekochte of via internet bestelde ticket.
 4. Zodra de geldigheid van het zwembadproduct is verlopen bestaat hiermee geen recht meer op toegang tot het zwembad.
 5. Er vindt geen restitutie plaats op aangeschafte tickets.

 

AFDELING 6: DOELGROEP ZWEMKAARTEN

 

Artikel 15 Doelgroep zwemkaarten

 1. De doelgroep zwemkaart geeft enkel toegang tot een activiteit die tot de doelgroepenactiviteit behoort. Voor toegang tot een activiteit moet vooraf een plaats gereserveerd worden.
 2. Het reserveren van een plaats voor een doelgroepactiviteit geeft u 15 minuten voor aanvang van de activiteit recht op toegang tot onze accommodatie.
 3. Als er 24 uur voordat de doelgroepactiviteit in het gebruiksrooster gepland is niet voldoende aanmeldingen zijn, dan kan het Zwembad besluiten de doelgroepactiviteit niet door te laten gaan.
 4. Vanaf het moment van aanschaf is de doelgroep zwemkaart 365 dagen geldig.
 5. Heeft u een plek gereserveerd en meldt u zich niet tijdig (d.w.z. 24 uur van tevoren) af, dan bestaat er geen recht op restitutie.
 6. Er vindt geen restitutie plaats op aangeschafte beweegactiviteitenkaarten.

 

AFDELING 7: VERHUUR ZWEMBAD

 

Artikel 16 Het gebruik

 1. Het gehuurde zwembad mag door huurder uitsluitend worden gebruikt of ter gebruik worden gegeven voor het doel zoals in de huurovereenkomst staat vermeld.
 2. Andersoortig gebruik dan het in de huurovereenkomst genoemde is niet toegestaan (hierbij verwijzen wij naar de huurovereenkomst die wordt aangegaan met de huurder).
 3. De verantwoordelijkheid en toezicht over de bezoekers van het zwembad ligt tijdens verhuurmomenten ten alle tijde bij de huurder

 

Artikel 17 Schoonmaak en onderhoud

 1. De huurder dient het zwembad schoon en netjes te houden gedurende de verhuurperiode.
 2. Indien het zwembad niet in dezelfde staat wordt achtergelaten als bij aanvang van de verhuurperiode, kan de verhuurder schoonmaakkosten in rekening brengen bij de huurder.
 1. De huurder mag geen wijzigingen of reparaties aan het gehuurde zwembad uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

Artikel 18 Annulering en wijzigingen

 1. De huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk annuleren met een opzegtermijn van ten minste 48 uur voor aanvang van de huurperiode. Bij annulering binnen deze termijn is de huurder het volledige huurbedrag verschuldigd.
 2. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst te annuleren of te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals technische storingen of slechte weersomstandigheden. In dergelijke gevallen zal de verhuurder de huurder zo spoedig mogelijk informeren en zal het huurbedrag worden gerestitueerd.