Privacyverklaring

Zwembad de Koerbelt vindt het erg belangrijk dat er op een goede manier met jouw persoonsgegevens omgegaan wordt. Het college van Burgemeester & Wethouders is verantwoordelijk voor jouw gegevens. Hier vindt je specifieke informatie over hoe Zwembad de Koerbelt met jouw persoonsgegevens omgaat wanneer je klant bij ons bent of gebruik maakt van MIJNomgeving en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. 

Persoonsgegevens die wij gebruiken van je

Gemeente Rijssen-Holten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Je betaalgegevens

Het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken

Gemeente Rijssen-Holten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen i nde browser van je computer, tablet of smartphone. Gemeente Rijssen-Holten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Waarom/waarvoor we jouw gegevens mogen gebruiken

Gemeente Rijssen-Holten gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief/reclamefolder
 • Indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren/Je bestelde producten te leveren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gemeente Rijssen-Holten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de regel verwijderen wij uw gegevens wanneer u langer dan twee jaar geen bezoek meer heeft gebracht aan ons bad. 

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Zwembad de Koerbelt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het college van Burgemeester & Wethouders blijft verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Jouw rechten op grond van de AVG

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gemeente Rijssen-Holten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via de volgende pagina: https://www.rijssen-holten.nl/direct-regelen/levensgebeurtenissen/persoonsgegevens/verzoek-over-persoonsgegevens-indienen/

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Zwembad de Koerbelt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gemeente Rijssen-Holten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via . Gemeente Rijssen-Holten heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.